1. Každá osoba nacházející se v ubytovacím zařízení je povinna seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.

2. V prostorách ubytovacího zařízení se mohou vyskytovat pouze osoby užívající ubytovací zařízení na základě platné smlouvy nebo návštěvy těchto osob nahlášené na recepci.

3. Případná ztráta vstupní karty musí být neprodleně oznámena recepci ubytovacího zařízení. Zablokování původní a vystavení nové karty je zpoplatněno částkou 300,- Kč.

4. Domácí mazlíčci nejsou v ubytovacím zařízení povoleni.

5. V celém ubytovacím zařízení je pod pokutou 5 000,- Kč kouření přísně zakázáno. V případě spuštění požárních čidel jakýmkoliv způsobem, a tím způsobením planého požárního poplachu, je osoba, která spuštění zapříčinila, povinna uhradit výjezd vozidel HZS v plné výši.

6. Domovní odpad musí být ukládán výhradně do nádob k tomuto účelu určených. To se týká i třídění odpadu: papír, plasty, sklo a směsný odpad.

7. Osoby nacházející se v ubytovacím zařízení jsou povinny udržovat své ubytování a jeho okolí v čistotě a pořádku a dodržovat klidovou dobu mezi 22. a 6. hodinou. Za porušení nočního klidu je společnost Zeitraum oprávněna uložit pokutu následovně:

 

  • první porušení nočního klidu – 3 000 Kč
  • druhé porušení nočního klidu – 5 000 Kč
  • třetí porušení nočního klidu – 10 000 Kč

 

Zeitraum je oprávněn vypovědět Smlouvu před uplynutím sjednané doby podnájmu, pokud Klient i přes výzvu poruší své povinnosti vyplývající z domovního řádu.

8. V ubytovacím zařízení je zakázáno provádět jakékoliv stavební úpravy či jiné změny.

9. Jakákoliv potřeba oprav musí být provozovateli ubytovacího zařízení oznámena bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin). Uvedené opravy budou provedeny bez zbytečného odkladu, je-li to možné vzhledem k jejich charakteru.

10. Za škody na majetku nacházejícím se v prostorách ubytovacího zařízení, případně za odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovacího zařízení, nenese provozovatel ubytovacího zařízení žádnou odpovědnost.

11. Dle obecně závazných právních předpisů za škody způsobené na ubytovacím zařízení jakož i jeho vybavení nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídají osoby užívající ubytovací zařízení na základě platné smlouvy. V případě ztráty nebo zničení majetku v užívání je ubytovaná osoba povinna uhradit pokutu ve výši stanovené ceníkem škod, který je k dispozici na recepci.

12. Každá osoba nacházející v ubytovacím zařízení je povinna řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a řídit se příkazy k zajištění požární ochrany.

13. Všechny žádosti, připomínky a stížnosti týkající se užívání ubytovacího zařízení předávejte jeho provozovateli.

14. Osoby užívající ubytovací zařízení pro dlouhodobý pobyt (30 a více dnů) jsou povinny v den odjezdu oznámit předem čas odjezdu tak, aby mohla v předstihu proběhnout kontrola pokoje a převzetí propůjčeného vybavení. Vstupní karta musí být odevzdána na recepci při odjezdu nejpozději do 11 hodin.

15. V případě porušení jakéhokoliv bodu z domovního řádu je Zeitraum oprávněn uložit příslušnou pokutu.

16. Tento domovní řád nabývá účinnosti dnem 30.10.2023.

Ověřit dostupnost